Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     213/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzata az Oktatási Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához csatlakozik, ennek során:

 

1.    A képviselő-testület elfogadja a pályázati csomagban kiadott általános szerződési feltételeket és felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadást igazoló nyilatkozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére küldje meg.

 

2.    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő:           2012. október 15.

folyamatos

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző