Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. szeptember 24-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

213/2014. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A képviselő-testület – az érvényes bérleti szerződés tárgyát képező - ingatlanvagyon tekintetében –az alábbi bérleti díjakat határozza meg 2014. október 1-i hatállyal:

Az ingatlan helyrajzi száma (részterület bérbeadása esetén a hasznosítás jellege)

2014. október 1-től a havi bérleti díj összege

     7. (Pizzéria)

41.600,- Ft + ÁFA

     8/4. (magánrendelés céljából)

  8.300,- Ft + ÁFA

 620/2 (Pékség)

17.900,- Ft + ÁFA

1050  (Zöldségbolt)

17.100,- Ft +ÁFA

1051/4 (Fodrászat)

20.700,- Ft + ÁFA

1049/2 (Rákóczi utcai üzlethelyiség)

35.000,- Ft + ÁFA

 

2.         A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ÁFA-val növelt bérleti díj összegéről az október havi számlával egyidőben a bérlőket tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző