Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

  

213/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a közúti sebességjelző eszköz beszerzésének kezdeményezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Hajt-A Csapat Egyesület elnökénél, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnökénél, valamint a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjénél kezdeményezze közúti sebességjelző eszköz beszerzését.

 

Határidő: 2015. október 22.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző