Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

214/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda  házirendjének jóváhagyására vonatkozó előterjesztést,  és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda 2009/2010. nevelési évre szóló Házirendjét jóváhagyja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: intézményvezető

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. október 30.