Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

 

     214/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 729 hrsz-ú ingatlan vásárlására irányuló felvetést és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szándék bejelentésével keresse meg a 729 hrsz-ú ingatlan többségi tulajdonosait, és kérje az eladási ár meghatározását.

 

2.    A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő ülésen tűzze napirendre a 729 hrsz-ú ingatlan vásárlására vonatkozó javaslatot.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző