Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. szeptember 24-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

214/2014. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szőke Ferenc utca vízelvezetési problémájára vonatkozó tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gomba, Szőke Ferenc utcai 747 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával ingatlancserére vonatkozó tárgyalásokat kezdeményezzen, melynek keretében a magántulajdonban lévő ingatlanért térítésmentes csere keretében a tulajdonos részére ajánlja fel az önkormányzati tulajdonban  lévő 752 hrsz-ú ingatlant.

 

 

          Határidő: 2014. október 31.

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző