Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

214/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a zárt ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.             Javaslat a 190/2015. (IX. 15.) képviselő-testületi határozat kiegészítésére.

              Előterjesztő:    polgármester

              Előkészítő:      jegyző

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző