Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

215/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Árpád gombai lakosnak a Szociális- és Gyámügyi Bizottság 90/2009. (IX.9.) számú határozata alapján készült 1057-2/2009. számú alakszerű határozat ellen benyújtott fellebbezését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 104. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a sérelmezett döntést, és az azt megelőző eljárást megvizsgálva a Szociális- és Gyámügyi Bizottság 90/2009. (IX.09.) számú határozatát megváltoztatja.

 

2.      A Képviselő-testület - figyelemmel Gomba Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. rendeletére Varga Árpád részére 2 alkalommal (novemberi és decemberi kifizetéssel) 5-5 ezer  forint összegben átmeneti segélyt állapít meg.

 

 

                        Határidő:        2009. november 6.

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. október 30.