Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat  nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 215/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csonka Jenő és Szauter Zsuzsanna gombai, valamint Vereszki István monori lakosok által a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által hozott állásfoglalással szemben benyújtott kifogás elbírálására vonatkozó döntés kiegészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.    A Képviselő-testület a 190/2015. (IX. 15.) képviselő-testületi határozatotmelyben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-02674-4/2015. számú állásfoglalását megváltoztatta, mert az egyaránt támogatta a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Csonka Jenő 2217 Gomba, Bercsényi Miklós u. 7. szám alatti lakossal, mint elővásárlásra jogosulttal, és Szauter Zsuzsanna 2217 Gomba, Bercsényi Miklós utca 22. szám alatti lakossal, mint a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti szerző féllel, továbbá a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Csonka Jenő 2217 Gomba, Bercsényi Miklós utca 7. szám alatti lakossal - mint elővásárlásra jogosulttal – támogatta – jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerint kiegészíti.

2.    A Képviselő-testület - a Pest Megyei Kormányhivatal 575.061/2015. ügyiratszámú átiratára figyelemmel – tájékoztatja az ügyben érintetteket, hogy a képviselő-testületi döntéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye, a keresetlevelet Gomba Község jegyzőjénél a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.

3.    A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 190/2015. (IX. 15.) képviselő-testületi határozat jelen határozat 2. pontja szerinti kiegészítéséről a döntésről a helyi földkiadó bizottságként eljáró szervet, a kifogást tevőket és a mezőgazdasági igazgatási szervet haladéktalanul tájékoztassa.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző