Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

216/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint másodfokú döntést hozó hatóság - Kovács Péter Csabáné gombai tartózkodási hellyel rendelkező lakosnak a  Szociális- és Gyámügyi Bizottság 92/2009. (IX.09.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 104. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a sérelmezett döntést, és az azt megelőző eljárást megvizsgálva a Szociális- és Gyámügyi Bizottság 92/2009. (IX.09.) számú határozatát a kérelem elutasításának helybenhagyása mellett indoklásában megváltoztatta.

2.      A Képviselő-testület a fellebbezési eljárás során Kovács Péter Csabáné gombai tartózkodási hellyel rendelkező lakosnak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét azért utasította el, mert megítélése szerint nem állnak fenn a támogatás megállapítására irányadó - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) - (2) bekezdésében, továbbá Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 5/2009. (III.27.) sz. rendelete 8. §-ában meghatározott feltételek. 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatba foglalt döntéséről kérelmezőt értesítse.

 

 

                        Határidő:        2009. november 5.

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. október 30.