Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

216/2010. /XI. 18./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester akadályoztatása esetén a települési önkormányzati kistérségi társulás ülésein való helyettesítése tárgyában tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján Lehota Vilmos polgármesternek a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsának ülésein történő akadályoztatása esetére a helyettesítéssel Tasi Péter alpolgármestert bízza meg.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a kistérségi társulás munkaszervezetét tájékoztassa.

 

Határidő: 2010. november 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző