Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     216/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. október 9-ei zárt ülésén megtárgyalta Molnár Ferencné közalkalmazotti kinevezésére vonatkozó javaslatot és az alábbiak határozatot hozta:

 

1./      Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Ferencné 2217 Gomba, Rákóczi utca 21. szám alatti lakost 2012. 10. 10. napjától határozott időtartamra, Bokrosné Fitus Irma keresőképtelenség miatti távolléte idejére, napi 4 órás részmunkaidőben, konyhai kisegítő munkakörbe, a költségvetés eredeti előirányzata terhére, próbaidő kikötése nélkül közalkalmazottként kinevezi.

 

2./      A Képviselő-testület Molnár Ferencné havi bruttó illetményét a B besorolási osztály 14. fizetési fokozata szerint 54.000,- Ft-ban állapította meg

 

                     határidő: azonnal

                     felelős: polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző