Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. szeptember 24-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

216/2014. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közvilágítás korszerűsítési pályázaton történő részvételre irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2013-5.5.0/K számú, Közvilágítás energiatakarékos átalakítása elnevezésű pályázati felhívásra pályázatot nyújt be Gomba község közvilágításának energiatakarékos átalakítására.

 

2.             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a miniszteri támogató levelet megkérje, a pályázat műszaki tartalmának előkészítésére vonatkozó megbízási szerződést aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző