Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 09-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     217/2009. /XI.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a „ Gomba Község úthálózatának felújítása, fejlesztése „ (KÉ-20960/2009) tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás

eredményére adott Bíráló Bizottsági javaslatot, mely alapján az eljárás eredményes.

 

1.2. A  HE-DO Kft. (3260 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1. ) ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

 

1.3. A Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. ) ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

 

1.4. A  COLAS Út Zrt. ( 3300 Eger, Deák F. u. 49. ) ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bek. f) pontja alapján.

 

1.5. A Képviselő-testület döntése alapján az ajánlatkérő számára az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot a HE-DO Kft. (3260 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1. ) tette 1946,08 pontszámmal.

 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2009. november 10-én 11.00 órakor tartandó eredményhirdetési eljárás alkalmával a HE-DO Kft-t hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek.

 

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon.

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző