Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

217/2010. /XI. 18./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és Gomba Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti megállapodás tervezetének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gomba Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatával a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás tervezetét a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva a megállapodást aláírja.

 

Határidő:             2010. november 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

1.sz. melléklet a

217/2010. (XI.18.) sz. határozathoz

 

MEGÁLLAPODÁS

 

 

mely létrejött alulírott helyen és napon Gomba Község Önkormányzata (képviseletében eljáró Lehota Vilmos polgármester), valamint a Gomba Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata (továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat; képviseletében eljáró Pángyánszki Jánosné elnök) között az alábbiakról:

 

1.)    Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §-a alapján a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – pénzeszközei vonatkozásában – Gomba Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal).

2.)    A Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséről határozatot hoz, mely része Gomba Község Önkormányzata költségvetéséről szóló rendeletnek.

3.)    Ha a Kisebbségi Önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, pótelőirányzatot kap, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, akkor a Kisebbségi Önkormányzatnak a költségvetéséről szóló határozatát módosítania kell.

4.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete saját költségvetési rendeletében a Kisebbségi Önkormányzat előirányzatain módosítást kizárólag a Kisebbségi Önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján hajt végre.

5.)    A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzatnak címzett valamennyi pénzeszközről - ezen belül különösen az állami támogatásról - azonnal értesíti a Kisebbségi Önkormányzat elnökét.

6.)    A Kisebbségi Önkormányzatnál – a 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. értelmében – kötelezettségvállalásra, utalványozásra - a …../2010. (XI.18.) sz. határozatában foglaltak szerint - annak elnöke, ellenjegyzésre pedig Gomba Község jegyzője  jogosult.

7.)    A Kisebbségi Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott bevételek és kiadások vonatkozásában az érvényesítést a Hivatal gazdálkodási előadó I. munkakört betöltő köztisztviselője végzi.

8.)    A Hivatal a Kisebbségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait elkülönítetten kezeli.

9.)    A központi, illetve egyéb pénzeszközökre vonatkozóan a Kisebbségi Önkormányzat köteles a Hivatal pénz- és értékkezelési szabályzatában foglalt előírások betartására. 

 

Gomba, 2010. november 20.

 

 

 

                                   Lehota Vilmos                                               Pángyánszki Jánosné

 polgármester                                                            elnök

 

 

Záradék:

 

Az Együttműködési Megállapodást kapják:

1.) Lehota Vilmos polgármester

2.) Kósa Erzsébet Anikó jegyző

3.) Bán Ibolya gazdálkodási előadó

4.) Pángyánszki Jánosné Kisebbségi Önkormányzat elnöke

5.) Dr. Molnárné dr. Csernov Annamária

6.) Pest Megyei Közigazgatási Hivatal