Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. október 3-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

217/2014. (X. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2014. október 3-ai rendkívüli ülés napirendi pontjaira előterjesztett javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.      Tájékoztatás szociális célú tüzelőanyag támogatás lehetőségéről és feltételeiről, javaslat a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő:           Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:             Varga Sándor aljegyző

 

 

Határidő:  azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző