Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

217/2015. (X. 14.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az ivóvíz-minőség javítási projektben a kivitelezési vállalkozási szerződés 2. számú módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ivóvíz-minőség javítási projektben a szabályossági tanúsítvánnyal rendelkező kivitelezési vállalkozási szerződés 2. számú módosítását az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

 

Határidő: azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző