Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

218/2010. /XI. 18./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a könyvvizsgálati ellenőrzési és szakértői feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület jóváhagyja a könyvvizsgálati ellenőrzési és szakértői feladatok ellátásáról szóló - 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó - megbízási szerződés tervezetét.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő:        2010. november 19.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző