Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     218/2012. (X. 31.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. október 31-ei rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)   Közbeszerzési konzultációs eljárás megindítása

Előterjesztő:             polgármester

 

2)   Kisajátítási eljárás megindításának előkészítése

Előterjesztő:             polgármester

Előkészítő:               aljegyző

 

határidő: azonnal

felelős: polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos                                   Kósa Erzsébet Anikó

                                   polgármester                                                  jegyző