Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. október 3-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 218/2014. (X. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtására – 82 fő lakásfenntartási támogatásban részesülő ellátott alapján – 158 erdei m3 kemény lombos fa vonatkozásában.

 

2.      A Képviselő-testület az önrészt az 1. pontban foglaltak alapján 158.000,- Ft + ÁFA, összesen 200.660,- Ft összegben, továbbá a tűzifa beszerzéshez kapcsolódó szállítási költséget a szükséges mértékben az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: 2014. október 06.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző