Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

218/2015. (X. 14.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Kakuk Tibor gombai lakos által kezdeményezett ajándékozási szerződés jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kakuk Tibor gombai lakos ajándékozási szándéka szerinti 1 millió forintot az ajándékozó által tett kikötésekkel.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kakuk Tiborral a szerződéstervezet szerinti szövegezéssel az ajándékozási szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző