Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     219/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pénzügyi szakértői és könyvvizsgálói ellenőrzési tevékenységre kötött szerződés meghosszabbítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.      A Képviselő-testület a 2007. január 3-án kelt szerződés 2010. december 31. napjáig történő meghosszabbításához a mellékelt tervezet alapján hozzájárul.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző