Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésén 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

219/2010. /XI. 18./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta  Matisz Daniella gombai lakosnak a 0166/58 hrsz-ú, 2344 m2 területű önkormányzat tulajdonában lévő saját használatú külterületi útra tett vételi ajánlatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1)   A Képviselő-testület a 0166/58 hrsz-ú, 2344 m2 hrsz-ú gombai külterületi ingatlannak Matisz Daniella gombai lakos részére történő értékesítését - 30 Ft/m2 egységáron - határozza el a vevő költségviselése mellett.

2)   A Képviselő-testület - elfogadva Matisz Daniella vételi ajánlatában rögzített árajánlatot - az 1.) pontban meghatározott ingatlan adás-vételi árát 70.320,- Ft-ban határozza meg.

3)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges eljárást folytassa le, majd  az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva az adás-vételi szerződést írja alá.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző