Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     219/2012. (X. 31.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. október 31-ei rendkívüli ülésén megvitatta a  HE-DO Kft-vel kötött keretmegállapodás alapján előkészített III. írásbeli konzultációra vonatkozó felhívást és döntését az alábbiak szerint hozta meg:

 

1)   A Képviselő-testület jóváhagyta a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 2009. november 19-én 48 hónap időtartamra kötött keretmegállapodás alapján - a sportpálya készítés, Rákóczi úti járda és várakozósáv építés, valamint a Petőfi utcai ároklefedés munkanemeire vonatkozóan - előkészített írásbeli konzultációra szóló felhívást.

2)   A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési konzultációs eljárás - felhívásban szereplő határidők és hatályos szabályok szerinti lefolytatására.

Előterjesztő:             polgármester

 

határidő: értelemszerűen

felelős: polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                                         Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                   polgármester                                                              jegyző