Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

219/2015. (X. 14.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a munkaterv szerint október 29. napjára tervezett ülést 2015. október 21-én történő megtartására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2015. évi munkatervében október 29. napjára tervezett ülésnapot áthelyezi 2015. október 21. napjára.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az október havi soros ülést az 1. pontban meghatározottak szerint hívja össze.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző