Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     21/2009. /II.5./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó 134/2008. /X.30./ sz. határozat 2. pontjának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 134/2008. (X.30.) számú határozat 2. pontját visszavonja, s helyette jelen határozat 2. pontjának megfelelő szabályozást fogad el.

2.      A képviselő-testület a törzsvagyonba tartozó – érvényes bérleti szerződés tárgyát képező - korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon tekintetében – 12 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel - az alábbi bérleti díjakat határozza meg 2009. január 1-i hatállyal:

Az ingatlan helyrajzi száma (részterület bérbeadása esetén a hasznosítás jellege)

2009. január 1-től a havi bérleti díj összege (mely az ÁFA-t is tartalmazza)

8/4. (magánrendelés céljából)

8.800.- Ft

697/16 (vízművagyon működtetés bérleti díja)

       64.400.-Ft

727 (gyógyszertár üzemeltetés)

36.100.- Ft

 

3.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egészségház - magánrendelés céljára rendelkezésre bocsátott - helyiségére vonatkozó bérleti szerződés módosítására a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő: 2009. február 15.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző