Vissza

 

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     21/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állók béren kívüli juttatási rendszerének szabályozására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A képviselő-testület a 6/2010. (I.4.) sz. határozatban rögzített szorzónak megfelelően biztosítja az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állók  cafeteria juttatásának fedezeteként a szükséges személyi juttatás és munkaadókat terhelő adók és járulékok kiadási előirányzatát.

 

  1. A képviselő-testület tudomásul veszi  Gomba Község Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati Szabályzatában foglaltakat, továbbá az Egységes Közszolgálati Szabályzat függelékeként „Gomba Község Polgármesteri Hivatala közszolgálati dolgozóinak béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-át.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőket, hogy a határozatban foglaltakról a munkavállalókat tájékoztassák, és gondoskodjanak a dolgozók által 2010. február 28-ig tett nyilatkozat alapján a választott béren kívüli juttatások tárgy évi biztosításáról.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző