Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

21/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Azulén Patika Bt. - vállalkozó által építendő gyógyszertárban történő - elhelyezése érdekében tett előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a határozat melléklete szerint csatolt vázlat alapján egyetért azzal, hogy a 729 hrsz-ú ingatlanon – a vonatkozó Vt-1 építési övezeti besorolásnak megfelelően – a jövőben zárt sorú beépítéssel úgy épüljön meg egy üzletsor, hogy abban az önkormányzat szerepelteti majd a tulajdonában lévő 1051/4 hrsz-ú jelenlegi fodrászüzlet ingatlanát, valamint a mellette lévő, az egyenes vonalú zártsorú beépítéshez szükséges beugró háromszögnyi közterületet az 1051/5 hrsz-ú közterületből.

2.        A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Társult Települési Tervtanácsot tájékoztassa.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző