Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     220/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szemere Huba utcai vis maior támogatás összegét és saját erejét rögzítő képviselő-testületi határozat módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A képviselő-testület a 88/2009. (V.14.) sz. képviselő-testületi határozat 1./ pontját visszavonja, s a „Szemere Huba u. 7. szám alatti pinceüreg beszakadás” helyreállításához igényelt 3.725.632.- forintos támogatási összeghez - figyelemmel az 5.322.332.- forintos helyreállítási költségre - saját forrásként 1.596.700.- forintot biztosít.

2.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a benyújtott és a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft által elfogadott elszámolásnak megfelelően az elszámolási különbözetre eső arányos támogatási összegnek, azaz 33.648.- forintnak Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031496 számú számlára történő visszafizetéséről gondoskodjon.  

3.      A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az 1. pontban meghatározott költségekre tekintettel a szükséges előirányzat módosítás előkészítéséről gondoskodjon.

 

Határidő:        2009. november 30.  

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző