Vissza

 

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     220/2012. (X. 31.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kisajátítási eljárás megindításához szükséges gombai 212 hrsz-ú ingatlanrész megvásárlására vonatkozó indítványt és alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület - az Arató házaspár utca szélesítéséhez és közművesítéséhez szükséges mértékben - meg kívánja vásárolni a gombai belterületi 212 hrsz-ú ingatlanból kimért 69 nm területet 5.000,- Ft vételáron.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai belterületi 212 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait – Varga György és felesége 2217 Gomba, Kölcsey utca 61. szám alatti lakosokat – értesítse a vételárról, és kérje fel őket e vonatkozásban nyilatkozat tételre.

 

3.      A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                    Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                   polgármester                                                  jegyző