Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. október 8-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 220/2014. (X. 08.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vis maior támogatási igény benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

2.      A Képviselő-testület a támogatási igényhez

-       a káresemény megnevezését: Gomba, Ady Endre u. 7. (84 hrsz.) és a Dankó István u. 92 hrsz., illetve 93 hrsz. ingatlanok határán bekövetkezett vis maior jellegű pince, illetve partfalomlás helyreállítása

-      a káresemény helyét: Gomba, Ady Endre u. 7. (84 hrsz., 92 hrsz., 93 hrsz.)

-        a pályázat EBR42 azonosítóját: 213 452

       szerint rögzíti.

3.      A képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Megnevezés

2014. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

2.282.647,- Ft

10 %

Biztosító kártérítése

 0 Ft

0 %

Egyéb forrás

0 Ft

0 %

Vis maior támogatási igény

20.543.730,-  Ft

90 %

Források összesen

22.826.377,-  Ft

100 %

 

4.      A károk helyreállítása (költségvetés alapján) tervezett 22.826.377,- Ft-os összköltségének fedezetét Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csak részben tudja biztosítani.

5.      A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásához nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.

6.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

7.      A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

8.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát jelenleg nem tudja ellátni.

9.      A Képviselő-testület a helyreállítás 2.282.647,- Ft-os saját forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék terhére biztosítja.

10.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

Határidő:  az 1. pont tekintetében 2014. október 10.

                a további pontok tekintetében értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző