Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

220/2015. (X. 14.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az őszi kerti növényi maradványok összegyűjtésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a település területén ősz végén keletkező kerti növényi maradványoknak a Magfalváért Egyesület részére történő átadását támogatja, a lakosság tájékoztatására felhatalmazza a polgármestert.

 

2.    A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített célok megvalósítása érdekében bruttó 150 eFt-os keretet biztosít az általános tartalék terhére, és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítása érdekében szükséges intézkedést tegye meg.

 

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző