Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. október 8-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

221/2014. (X. 08.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Ivóvízminőség-javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1. A Képviselő-testület az „Ivóvízminőség-javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárás módosított ajánlattételi dokumentációját jóváhagyta.

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás folytatása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző