Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

221/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

 

1.             Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                  polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:             jegyző

          Véleményező:     bizottsági vélemény nem szükséges

 

2.             Javaslat a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

          Előterjesztő:         polgármester

          Előkészítő:           jegyző

          Véleményező:     bizottsági vélemény nem szükséges

 

3.             Javaslat a Civilház működéséről szóló tájékoztató elfogadására

          Előterjesztő:         polgármester

          Előkészítő:           közösségi animátor

          Véleményező:     bizottsági vélemény nem szükséges

 

4.             Javaslat „Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása - körvezeték építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő:         polgármester

Véleményező:     bizottság nem véleményezte

 

5.             Egyebek

          Előterjesztők:       SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:           jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:     költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző