Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellet, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

222/2010. /XII.09./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az ivóvíz- és csatorna szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatói beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖVÁL Zrt 2010. január 1-től 2010. október 31-ig tartó időszakra vonatkozó víz- és csatorna-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót a lakosság ivóvízzel történő ellátása valamint a folyékony kommunális hulladék kezelése tekintetében elfogadja, a szolgáltatáshoz kapcsolódó karbantartási tevékenység tekintetében elutasítja.

2./   A Képviselő-testület a beszámoló elutasításának indokaként jelöli meg a szolgáltató 2010. évi tevékenysége során előfordult helyi rendelet megsértését, a helyi közutak - szolgáltatói beavatkozást követő - helyreállítási kötelezettsége során - az önkormányzat vezetőinek többszöri kérése ellenére - végzett munkájának minőségét.

3./   A Képviselő-testület kéri a szolgáltatót, hogy bocsássa az önkormányzat rendelkezésére az összkiadás alakulására is hatást kifejtő egyes költségnemeken belül azon költségek kimutatását, mely a szolgáltató által 2010. évben végzett, és önkormányzat vagy lakosság részére számlázott tevékenység bevételéből a kiadásokra csökkentő hatással van.

4./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Monor Város Önkormányzatát tájékoztassa.

5./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltatót tájékoztassa.

 

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző