Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 15-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     222/2012. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 15-ei rendkívüli ülésén megtárgyalta a Sportpálya építés és Petőfi utcai ároklefedés pótelőirányzat biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

A Képviselő-testület a „Sportpálya építése, a Szemők Balázs téri felújításhoz közvetlenül kapcsolódó Rákóczi Ferenc úti és Petőfi Sándor utcai vízelvezetési és burkolatépítési munkák” tárgyú építési beruházás vonatkozásában dönt az alábbi költségvetési átcsoportosításokról

 

A sportpálya (hrsz. 717/1, 718/1) készítésére szükséges átcsoportosítandó

összeg:

 

Sportpálya készítés

Nettó ajánlati ár

8.023.354.- Ft

ÁFA

2.166.306.- Ft

BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR

10.189.660.- Ft

 

·         a költségvetésben jelenleg rendelkezésre áll: 9.617.802 Ft

·         átcsoportosítandó az általános tartalék terhére: 571.858 Ft

 

Petőfi Sándor utcai vízelvezetési és burkolatépítési munkákra szükséges átcsoportosítandó összeg:

Petőfi utca (ároklefedés)

Nettó ajánlati ár

942.379.- Ft

ÁFA

254.442.- Ft

BRUTTÓ AJÁNLATI ÁR

1.196.821.- Ft

·         a költségvetésben jelenleg rendelkezésre áll: 1.010.528 Ft

·         átcsoportosítandó az általános tartalék terhére: 186.293 Ft

 

Határidő: 2012. november 26.

Felelős: polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző