Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

223/2010. /XII.09./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Remondis Dabas Kft. hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatóját elfogadja.

2./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltatót tájékoztassa.

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző