Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 15-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     223/2012. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 15-ei rendkívüli ülésén megtárgyalta a „Sportpálya építése, a Szemők Balázs téri felújításhoz közvetlenül kapcsolódó Rákóczi Ferenc úti és Petőfi Sándor utcai vízelvezetési és burkolatépítési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

    1. A Képviselő-testület a „Sportpálya építése, a Szemők Balázs téri felújításhoz közvetlenül kapcsolódó Rákóczi Ferenc úti és Petőfi Sándor utcai vízelvezetési és burkolatépítési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárásban megerősíti a Közbeszerzési Bírálóbizottság döntését, s az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek minősíti:

    2. A Képviselő-testület a „Sportpálya építése, a Szemők Balázs téri felújításhoz közvetlenül kapcsolódó Rákóczi Ferenc úti és Petőfi Sándor utcai vízelvezetési és burkolatépítési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Neve

HE-DÓ Kft.

Székhely címe

3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.

Nettó ajánlati ár (HUF):

13.851.746.- Ft

 

 

 

 

Kiválasztás indoka: A fenti ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás összege ajánlatkérő számára megfelelő.

 

    1. Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

Határidő: 2012. november 26.

Felelős: polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző