Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

223/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gomba Község középületeinek állami és nemzeti ünnepeken, valamint egyéb alkalommal történő fellobogózásáról szóló 17/2000. (IX.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során elkészült rendelettervezet 2. § (2) bekezdésének kiegészítéséről döntött.

2.      A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntése alapján a fellobogózandó területet növeli, és a rendelettervezetet kiegészíti a Rákóczi Ferenc u. 1. házszámtól 7. házszámig, továbbá a Jókai u. 1. házszámtól 9. házszámig terjedő területtel.

3.      A Képviselő-testület egyetértve az előterjesztői módosító javaslattal a rendelettervezetben lévő hatálybalépés időpontjának módosítását 2015. november 1-i időpontra elfogadta.

 

 

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző