Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     224/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjára tett javaslatot és az elkészült terveket elfogadta.

 

2.    A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben 2 millió forint előirányzatot biztosít az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának műszaki ellenőrzési feladataira, további 500 ezer forint előirányzatot biztosít az Arany János utca tervezési, valamint a Bercsényi Miklós utca, Iskola utca, Jókai Mór utca, Kölcsey Ferenc utca és Vár utca továbbtervezési feladataira.

 

3.    A Képviselő-testület a beruházási program ütemezését a következők szerint jelöli meg

a)       Útalap készítés a burkolattal nem rendelkező utcák (Bocskai utca, 537 hrsz-ú Iskola-Rózsa köz) és utcaszakaszok (Akácfasor utca) esetében.

b)       Útalap megerősítés (Szőke Ferenc utca és Völgy utca).

 

4.    A Képviselő-testület

a)       a Bercsényi Miklós utca útburkolatának felújítását az utcában tervezett telekalakítás és közműépítés után

b)       az Iskola utca érintett szakaszának útburkolat-felújítását az utcában építendő közmű tervezése és esetleges megépítése után

c)       A Kossuth Lajos téren tervezett útburkolat felújítást a tér rendezéséről elkészített részletes tervek alapján

kívánja elvégeztetni.

 

 

5.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az útfelújítás keret-megállapodását és az ütemezés szerinti eseti szerződéseket az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjára a költség-vetésben meghatározott keret erejéig az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:             folyamatos

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző