Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 15-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     224/2012. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Petőfi u. 44. szám előtti 22. hrsz-ú közterületen történt ismeretlen üregbeszakadáshoz kapcsolódó vis maior támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntés előkészített határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzat Képviselőtestülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

 

2.      A Képviselő-testület a támogatási igényhez

-        a káresemény megnevezését:    Gomba, Petőfi u. 44. sz. ingatlannal szemben a 22. hrsz. közterületen történt ismeretlen üregbeszakadás veszély-elhárítása,

-        a káresemény helyét: Gomba, Petőfi u. 44.(22. hrsz.)

-        a pályázat EBR42 azonosítóját: 2012/126468

      szerint rögzíti.

 

3.      A képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Megnevezés

2012. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

627.380,- Ft

10 %

Biztosító kártérítése

 0 Ft

0

Egyéb forrás

0 Ft

0

Vis maior támogatási igény

5.646.420,-  Ft

90 %

Források összesen

6.273.800,-  Ft

100 %

 

4.      A Képviselő-testület a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltségét, a 6.273.800,- Ft-ot részben tudja biztosítani.

 

5.      A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásához nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

 

6.      A Képviselő-testület megállapítja, hogy a károsodott gombai 22. hrsz. alatti ingatlan (Petőfi utca) fenntartása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)  8. § (4) bekezdése alapján helyi közutak fenntartásaként kötelező önkormányzati feladat.

 

7.      A Képviselő-testület megállapítja, hogy a gombai 20. hrsz-ú ingatlanon lévő épületben működő könyvtári ellátás biztosítása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. §-a alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata, mely feladat az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott közösségi tér biztosításaként és közművelődési tevékenység támogatásaként szintén önkormányzati feladat.

 

8.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással részben rendelkezik. A feledésbe merült pince és a közút nem biztosítható, a közművelődési színtérre a fenntartó biztosítási szerződéssel rendelkezik.

 

9.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy a biztosítási ügyintézés jelenleg folyamatban van. A kárbejelentés biztosító általi elbírálásáról haladéktalanul értesítjük a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát.

 

10.  A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

 

11.  A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát jelenleg nem tudja ellátni.

 

12.  A Képviselő-testület a helyreállítás 627.380,- Ft-os saját forrás összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék terhére biztosítja.

 

13.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

 

Határidő:             az 1. pont tekintetében 2012. november 16.

                a további pontok tekintetében értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző