Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 224/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezethez érkezett módosító indítványt és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület - a módosító indítvány figyelembe vételével - a rendelettervezet 11. § c) pontjaként a ”c) tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről, folyamatban lévő projektekről, beszámol az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről” szövegezést fogadta el.

 

          Határidő: azonnali

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző