Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

224/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálata során a döntést a novemberi testületi ülésre elhalasztja.

 

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző