Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     225/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a főzőkonyha működésére vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a főzőkonyha működésére vonatkozó tájékoztatót.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a főzőkonyhán dolgozó közalkalmazottak felé tolmácsolja az eredményes munka elismerését, és a Képviselő-testület köszönetét.

 

Határidő:             2009. november 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző