Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 15-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     225/2012. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a megüresedett Pénzügyi Bizottsági tagság betöltésére vonatkozó indítványt és alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a megüresedett Pénzügyi Bizottsági tagság betöltésére Kiss Tibor képviselőt választja meg, és felkéri a tagsággal járó feladatok ellátására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző