Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

226/2010. /XII.09./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a hulladékkezelési díjak megállapítására vonatkozó előterjesztői javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztő 2011-es hulladékkezelési díjra vonatkozó - emelést nem tartalmazó -  javaslatát.

2./   A Képviselő-testület a 2011. évi közüzemi díjakról szóló rendeletalkotás során az elfogadott előterjesztői javaslatot figyelembe veszi.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző