Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     226/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 22-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

         

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő:           polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

Előkészítő:  aljegyző

Véleményező: valamennyi bizottság

 

2.)    Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról

Előterjesztő:           polgármester

Előkészítő:  jegyző

Véleményező: valamennyi bizottság

 

3.)    Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő:           polgármester

Előkészítő:  jegyző

Véleményező: valamennyi bizottság

 

4.)    Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:           polgármester

Előkészítő:  aljegyző

Véleményező: valamennyi bizottság

 

5.)    Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:           polgármester

Előkészítő:  jegyző

Véleményező: valamennyi bizottság

 

6.)    Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetésére és új pályázati eljárás lefolytatására                   

Előterjesztő:           polgármester

Előkészítő:  aljegyző

Véleményező: valamennyi bizottság

 

 

 

7.)    Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára

Előterjesztő:           polgármester

Előkészítő:  jegyző

Véleményező: pénzügyi bizottság, ügyrendi bizottság

 

8.)    Beszámoló a Főépítészi társulás elmúlt egy éves időszak alatt végzett tevékenységéről.

Előterjesztő:           polgármester

Előkészítő:  jegyző

                   társult települési főépítész

Véleményező: valamennyi bizottság

 

9.)    Javaslat a Gomba Községért Közalapítvány vezető testületeibe történő tag jelölésre és választásra           

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő:  aljegyző

Véleményező: valamennyi bizottság

 

10.) Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallások ellenőrzéséről készült ellenőri jelentés megállapításairól             

Előterjesztő:           polgármester

Előkészítő:  jegyző

Véleményező: pénzügyi bizottság, ügyrendi bizottság

 

11.)  Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására

Előterjesztő:           polgármester

Előkészítő:  jegyző

Véleményező: valamennyi bizottság

 

12.) Határozati javaslat a Közép-magyarországi Régió szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezésre Előterjesztő: polgármester

Előkészítő:  alpolgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

 

13.) Egyebek

 

Határidő:        azonnali 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző