Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 226/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása - körvezeték építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.       A Képviselő-testület a „Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása – körvezeték építése” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésében közreműködő Bíráló Bizottság javaslata alapján az ajánlati felhívást és az ajánlattételi dokumentációt jóváhagyja és a közbeszerzési eljárás megindítását elrendeli.

 

2.       A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása és lefolytatása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, és az ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció megküldésével ajánlattételre kérje fel

 

a)  az  Á.B.T.93. Kft-t (Cegléd, Dózsa György u. 35.)

b)    a Fizoka Kft-t (Budapest, Mátyás u. 29.) és

c)  a TZ-Thermobau Kft-t (2207 Gomba, Fáy András u. 49.)

 

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző