Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

227/2010. /XII.09./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a vagyongazdálkodási koncepció újratárgyalására vonatkozó módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a vagyongazdálkodási koncepciónak a 4. napirendi pont keretében történő újratárgyalására vonatkozó módosító indítványt.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző