Vissza

 

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     228/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 22-i nyilvános ülésén megtárgyalta a 37-45. heti polgármesteri tájékoztatót és a rendezvényház emeleti szintje világítási rendszerének kiegészítéséhez szükséges előirányzat biztosításáról az alábbi határozatot hozta:

 

1.             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a Rendezvényház emeleti szintje világítási rendszerének kiegészítéséhez a bruttó 116.629,- Ft felhasználását, s a szükséges előirányzatot az általános tartalék terhére biztosítja.

2.             A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az előirányzat módosításáról a soron közvetkező költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző